X
تبلیغات
مدیر مدرسه

مدیر مدرسه
 
نويسندگان

۷-   از معلمان راهنما جهت بهبود وضعیت آموزشی ،پرورشی و اداری مدرسه ، حل مشکلات کمک گرفته و به توصیه ها و رهنمودهای آنان توجه نموده و به انتظارات  آنان جامه عمل بپوشانید

۸-    لحظه ای آموزشگاه را بدون  جانشین (جهت رفتن به مرخصی و انجام امور اداری ) بدون هماهنگی ترک ننمایید . به مدیر آموزگاران محترم توصیه می شودجهت حفظ حقوق دانش آموزان از انجام امور اداری و مراجعه به اداره در ساعات آموزشی خودداری و جهت مراجعه اولیاء به مدارس و پاسخگویی به آنان به صورتی هماهنگ شود که در زمان زنگهای استراحت و خارج از ساعات آموزشی مراجعه نمایند .

۹-      نظارت برحضورمنظم کارکنان و ارسال غیبت کارکنان با ذکر علت ، در اسرع وقت به اداره.

۱۰-استفاده از علایم ، نقاشی ،خطاطی و سایروسایل کمک آموزشی در محوطه دبستان حیاط و سالن به نحوی که دانش آموزان را به هیجان وا دارد و برخی از نیازهای آموزشی  دانش آموزان را حل کند .

۱۱-  فعال سازی صندوق(( پیشنهادات و پاسخ به سئوالات شما )) در دبستان به نحوی که هر دانش آموزبه خودش جرات دهد خواسته ی خود  از مدرسه را نوشته و به داخل آن بیندازد و مدیر نیز در هر چند روز صندوق را باز کرده ضمن بیان  خواسته های بجای دانش آموزان درمراسم آغازین نسبت به اظهار نظر دانش آموزان  اهمیت قائل شده  و رفع مشکل نماید .

۱۲-   ایجاد کتابخانه کلاسی در کلاسها و فعال سازی آن و هدایت دانش آموزان و استقبال از فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در خواست از معلم مبنی بر آموزش صحیح کتابخوانی و خلاصه نویسی .

۱۳-    تهيه كتب مورد نيازوعلاقه دانش آموزان براي تجهيزهرچه بيشتركتابخانه.

۱۴-     تنظيم برنامه براي استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان ازكتابخانه.

۱۵-   پاكسازي وبهسازي فضاي كتابخانه وجايگزيني كتب جديد.

۱۶-     استفاده بهينه اززنگ هاي انشاء وبرقراري پيوند بين زنگ انشاء وكتابخانه.

۱۷-    برنامه ریزی برای اجرای مراسم صبحگاهی و عصر( آغازین ) بگونه ای که سعی شود تمام دانش آموزان به نوبت در اجرای مراسم با برنامه های متنوع شرکت نمایند و به طریقی عمل شود که دانش آموزان در این زمینه احساس تبعیض ننمایند و همیشه از عده ای خاص استفاده نشود  . توجه خاص به ورزش صبحگاهی و اهتمام لازم در برگزاری هرچه بهتر آ ن .

۱۸-     فعال سازی شوراهای دانش آموزی و کمیته های آنها و گذاشتن جلسه مستمر با آنها و تقویت روحیه همکاری و قبول مسئولیت در دانش آموزان.

۱۹-   هدایت دانش آموزان به اینکه در خودشان جرات اداره کلاس و مدرسه را بدهند به نحوی که طرح اداره یک ساعت و یا دو ساعت و یا یک روز دبستان را بتوانند در خودشان تقویت نمایند .

۲۰-     مرتب و فعال نمودن تابلوی اعلانات آموزشگاه.

۲۱-    تهیه جعبه کمکهای اولیه و نصب آن د ر محل مناسب و همچنین کپسول اطفاء حریق .

۲۲-      فعال سازی گذربان مدرسه و همیارپلیس از طریق دادن مسئولیت و آموزش به طوری که برخی از وظایف معاونین و مدیر به آنها منتقل شود.

۲۳-      رسیدگی جدی به نماز خانه دبستان و آموزش عملی نماز در مدارس و حضور معلم و مدیر در نماز جماعت.

۲۴-  تقویت گنجینه جوایز ، تهیه دفتر ، جوایز و کارتهای تلاش و... برای ایجاد انگیزه  به نحوی که دانش آموزان در راه رسیدن به قله موفقیت  تلاش نموده و رقابت سالم در بین خود و کلاسهای دیگر را داشته باشند ((ترسیم قله موفقیت ))

۲۵-  تهیه گزارشی از عملکرد در ابعاد مختلف بصورت مکتوب ، تصویری و سی دی و ارسال آن به کارشناسی  آموزش ابتدایی به صورت فصلی . (آذر ، اسفند ، خرداد )

۲۶-  فعال سازی جلسات انجمن اولیا و مربیان و استفاده بیشتر از مشارکت فکری و مالی اولیا در بهتر اداره کردن مدرسه .

۲۷- استفاده از مشارکت دانش آموزان  در کلاس درس توسط معلم و تدریس و تفهیم آن  بصورت گروهی به نحوی که اعضای گروه ملزم به حمایت و کمک به تک تک اعضای گروه باشند به طوری که در برخی از ارزشیابی ها به گروه امتیاز داده شود که در این صورت رقابت سالم ایجاد می شود  و  دانش آموز ضعیف نیز توسط دانش آموز قوی تقویت می گردد.

۲۸-      استفاده از مشارکت دانش آموزان در حفظ و نگهداری اموال مدرسه .

۲۹-      مشاركت دادن واقعي همكاران در اداره امور مدرسه.

۳۰-    شناسايي دقيق نيروهابه منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها.     

۳۱-      برجسته كردن موفقيت هاي كاركنان درجمع همكاران.

۳۲-   بازخواني شرح وظايف تمامي همكاران وابلاغ كتبي شرح وظايف به همراه ابلاغ داخلي و نصب شرح وظايف دراتاق هاي مربوط.

۳۳-     ايجادرقابت سالم در بين همكاران وتشويق همكاران موفق وساعي درجمع همكاران واولياي دانش آموزان.

۳۴-   الگوبودن شخص مدير ازنظرگفتار،كرداروسايرامور.

۳۵-   استفاده معلمان از روش تدریس نوین در کلاسهای درس ، استفاده بهینه  از وسایل کمک آموزشی و  پوشه کار و دفتر ثبت شاخص های جریان آموزش و ثبت .

۳۶-     حضور همه معلمان مدرسه در کارگاههای تخصصی به تفکیک پایه یا به صورت عمومی و جلسات گروههای آموزشی .

۳۷-   ارائه ی طرحهای ابتکاری  توسط مدیر مدرسه و اجرای آن  در دبستان  با همیاری  عوامل اجرایی آموزشگاه و ارسال یک نسخه از آن فعالیت به شهرستان جهت استفاده  در سایر مدارسی که امکان اجرای آن وجود دارد.

۳۸-      پيگيري تدوين طرح درس روزانه با استفاده از روش هاي فعال تدريس توسط معلمان .

۳۹-     نظارت بر ثبت نمرات و فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران در دفاتر کلاسی وارائه ي بازخورد درصفحات ويژه پيش بيني شده درآخر دفاتر.

۴۰-   تدوين برنامه بازديدمدير و معاونين از كلاس درس همكاران در طول سال تحصيلي.

۴۱   بازديد مستمر مدير و معاونين از كلاس درس همكاران براساس برنامه تدوين شده.

۴۲       ثبت نتايج بازديد در فرم هاي مخصوص ارسال شده (فرم براي يك جلسه ي درسي طراحي شده است).

۴۳          ارائه بازخورد كتبي به همكاران پس از بازديدوتجزيه وتحليل نتايج بازديد.

۴۴      برنامه ريزي براي نظارت همتا(نظارت معلم به وسيله معلم ديگر).

۴۵      تامين منابع علمي و آموزشي براي معلمان( ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي معلمان ). 

۴۶      گسترش فرهنگ خودمطالعه اي از طريق تشويق وترغيب معلمان به مطالعه وارائه ي خلاصه اي از آن ها در جلسات.

۴۷    برگزاری مسابقات در بین دانش آموزان از جمله  مسابقه ورزشی ، مسابقه نماز ، مسابقه شرکت در مراسمات و ایام ا... ها   ، مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی و مسابقه از مجله رشد دانش آموز.

۴۸      همکاری کامل با سر گروههای آموزشی.

۴۹      تمامی کلاسهای دبستان دارای پرده ی مناسب ، وسایل گرمایشی خوب و سایر امکاناتی که بتواند  در تمرکز حواس دانش آموزان و آموزگاران مفید باشند .

۵۰      نصب بنر اهداف دوره ابتدایی در محلی مناسب و اشراف مدیر بر اهداف دوره و مطالعه توسط همکاران و ارائه راهکارهای عملی جهت اجرای اهداف .

۵۱    نظم بایگانی آموزشگاه و نظم داخلی دفتر آموزشگاه .

۵۲     تنظیم دقیق دفاتر موجود درآموزشگاه از قبیل دفاتر آمار ، امتحانات ، نمایه آماری و  نظارت بر پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان

۵۳دقيق بودن دفترآماروتكميل تمامي فيلدهاي مربوط درپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان

۵۴  توجه به ارزشیابیهای مستمر ،کارنامه های ماهیانه دانش آموزان و پوشه های کار و نمون برگ های مربوط به ارزشیابی توصیفی .

۵۵رسیدگی جدی به سرویسهای بهداشتی در سرلوحه ی کاری کادر خدماتی قرار گیرد. لوله کشی صابون مایع

۵۶   از کلاسهای درس و سالن مدرسه وسایل کهنه و سالهای گذشته و تاریخ گذشته و عکسهای غیر مربوط  و کهنه و ... جمع آوری شود همجنین سیر زمانی نامه های اداری در تابلو اعلانات رعایت گردد .

۵۷اجرای فعالیت  و برنامه های خاص در ایام ا... ، سیزده آبان ، دهه فجر ، محرم و اعیاد اسلامی و ملی در  دبستان   و شاخص کردن و شناساندن این ایام در اذهان دانش آموزان .

۵۸        از وسایل صوتی و تصویری  در امر تدریس و فعالیت های فوق برنامه و مکمل استفاده شود .

۵۹      استفاده از itو در دسترس قردادن رایانه آموزشگاه جهت بهره برداری توسط معلمان و دانش آموزان .

۶۰   تشويق و ترغيب همكاران جهت بازآموزي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتري((word-windows-excel-……   و درنظر گرفتن امتياز براي همكاران فعال در ارزشيابي سالانه و ...

۶۱      تاكيد و نظارت برتايپ تمامي سوالات امتحاني توسط همكاران وايجاد امكان استفاده از كامپيوترهاي موجود در مدرسه براي تايپ سوالات .

۶۲      تهيه بانك سئوال به صورت  CD از سئوالات امتحاني تايپ شده توسط همكاران

۶۳      ارسال كليه گزارش ها و نامه هاي آموزشگاه بصورت تايپ شده و حذف مكاتبات و نوشته هاي دستي

۶۴      ايميل و استفاده ازآن حتي الامكان

۶۵      تهيه گزارشي براي معرفي مدرسه به بازديدكنندگان به صورت  powerpoint

۶۶     برنامه ريزي براي ارتباط با اوليا ،دانش آموزان و همكاران از طريق ايميل

۶۷     تشکیل بانک سی دی وسازماندهی منابع مطالعاتی معلمان .

۶۸      برگزاری کلاس تقویتی در صورت نیاز با هماهنگی کارشناسی آموزش ابتدایی.

۶۹    پیگیری امورمربوط به دانش آموزان تلفیقی و دارای نیازهای ویژهو داشتن لیست اسامی دانش آموزان مذکور با ذکر نوع مشکل و توجه ویژه به این گونه دانش آموزان .

۷۰      دفتر حضور و غیاب همکاران ، پرونده پرسنلی همکاران و پرونده تحصیلی دانش آموزان عاری از نقص باشد.

۷۱   نصب بروشور و یا اطلاعیه مبنی بر بایدها و نباید ها ومقررات انضباطی در معرض دید دانش آموزان و هدایت و راهنمایی دانش آموزان بر رعایت این اصول اخلاقی و پایبند نمودن آنان جهت تحقق قانون  در مدرسه با محوریت التزام عملی  .

۷۲     بررسی تکالیف دانش آموزان با توجه به در نظر گرفتن نکاتی ا ز قبیل : رعایت تفاوتهای فردی – رعایت رسم الخط – هدفدار بودن  و .......

۷۳      راهنمايي ومشاوره دانش آموزان

۷۴      آموزش مهارتهاي مطالعه،برنامه ريزي،نحوه برخوردوبرقراري ارتباط بادوستان،معلمان،مسئولين،والدين و....

۷۵      ايجادرابطه عاطفي بادانش آموزان

۷۶      ايجادوتقويت باورهاي مثبت دردانش آموزان

۷۷      عدم استفاده  از کتبی با عنوانهای کمک درسی در آموزشگاه .

۷۸      عدم توصیه به خرید کتب کمک درسی از سوی معلم و مدیر .

۷۹      استفاده از لوحه های قرآنی درکلیه پایه ها  که به مدارس ارسال شده است .

۸۰      کنترل و نظارت آموزشی و ارائه بازخورد از طریق سرکشی به کلاسهای درس و ثبت در دفتر بازدید کلاس و پی گیری نقاط ضعف.

 ۸۱   اقدام درخصوص لوله کشی صابون مایع دستشویی در سرویسهای بهداشتی آموزشگاه .

۸۲     تهیه گل و گلدان در سالن مدرسه .

۸۳     نظم وآراستگي محيط كار(اتاق مدير، معلمان، معاونين و...) نظم وترتيب نوشته هاي نصب شده

۸۴    رعایت جدول زمانبندی در تدریس کتب درسی و بودجه بندی امتحانات  .

 ۸۵     استفاده از گلاب پاش در مدارس مخصوصا نمازخانه .

۸۶       داشتن  دفتر پیگیری  مسائل انضباطی و آموزشی دانش آموزان و ثبت موارد انضباطی و مسائل جاری د ر ارتباط با دانش آ موزان

۸۷        ترسیم فعالیت کمی مدرسه از نظر درصد  قبولی بصورت مقایسه ای (نمودارهای ستونی )

۸۸        در اجرای طرحهای ارسالی از آ موزش و پرورش  کوشا بوده و گزارش  هر 3 ماه  به واحد آموزش ابتدایی ارسال شود تا مورد ارزیابی قرار گیرد .

۸۹     اجرای طرح مدرسه بانشاط

۹۰        اجرای طرح کرامت و آداب اسلامیو نظارت مدیر آموزشگاه بر نحوه اجرا و تکمیل و ارسال به موقع گزارشات در دو نوبت .

۹۱      در دسترس بودن كتاب راهنمای اجرای طرح کرامت

۹۲        طرح تقویت شورای معلمان و داشتن بودجه بندی زمانی شورا و ایجاد انگیزه حضور و اظهار نظر معلمان  با روشهای مختلف .

۹۳     اداره كرد ن شورای معلمان توسط معلمان ، به نوبت و ايجادجوصميمي ومناسب براي تبادل نظروتصميم گيري ومشاركت تمامي اعضاي شورا

۹۴  ارسال خلاصه اي از صورتجلسات به صورت سه ماهه به اداره.

۹۵      مديريت وقت وموضوع درجلسات براي استفاده بهينه اززمان

۹۶      تجليل از معلمان موفق وتلاشگردرجلسات و ايجاد فرصت براي طرح رازورمزموفقيت

۹۷         پاسخگویی به موقع ،کامل و رسا نسبت به نامه های زمان دار و نیاز به جواب .

۹۸      توجه به تدریس تربیت بدنی ، استفاده از لوحه های تدریس و لوح های فشرده و کتب روش تدریس درس مذکور .

۹۹     توجه و نظارت بر آموزش در دوره پیش دبستانی و جمع آوری و واریز شهریه جمع آوری شده به شماره حساب اعلام شده .

۱۰۰     عدم استفاده از تلفن همراه در ساعات آموزشی.

۱۰۱      همراه نیاوردن فرزندان توسط عوامل اداری و آموزشی به محل کار .

۱۰۲      عدم استعمال دخانیات در محل کار .

۱۰۳     ورود افراد متفرقه اعم  از کارورز و غیره و یا جانشین بدون هماهنگی در کلاس درس استفاده نشود  
موضوعات مرتبط: شرح وظايف
[ ] [ ] [ اعظم گلی زواره ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ علمی - آموزشی
امکانات وب

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کاربر:
رمز: